Dziś wchodzi w życie ustawa z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1061), która wydłuża aż o 3 lata vacatio legis dla przepisów, które w zasadniczym stopniu zmieniają ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a które zmierzają m.in. do przekształceń PFRON.
Należy przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 2012 r. zadania realizowane przez oddziały PFRON miały stać się zadaniami marszałków województw finansowanymi ze środków przekazywanych samorządom wojewódzkim. Obecnie jednak realizacja przepisów ustawy nie jest możliwa, gdyż oddziały nie realizują zadań własnych, a jedynie jako jednostki organizacyjne Funduszu realizują zadania, czynności zlecone przez zarząd Funduszu na podstawie wewnętrznych regulacji oraz pełnomocnictw. W efekcie, marszałkowie z mocy ustawy przejęliby pracowników, bez zadań, majątku oraz dodatkowego finansowania kosztu ich zatrudnienia. Tym samym, ewentualne wdrożenie przepisów ustawy skutkowałoby nieracjonalnym obciążeniem samorządów województw kosztem zatrudnienia ok. 300 osób, przy jednoczesnej konieczności zatrudnienia nowych pracowników do obsługi tych zadań Funduszu, które na podstawie wewnętrznych regulacji i pełnomocnictw realizowały oddziały. Ustawodawca nie określił ponadto szczegółowych uregulowań (harmonogramu oraz sposobu i trybu przekazania) związanych z przekazaniem mienia oddziałów na rzecz Skarbu Państwa, m.in. sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania, licencji informatycznych oraz dokumentacji.
Jak się okazuje, przepisy ustawy zawierają szereg nieprecyzyjnych i niejednoznacznych sformułowań budzących poważne wątpliwości interpretacyjne. W przepisach pojawia się także wiele luk prawnych niosących za sobą niebezpieczeństwo braku podstaw prawnych dalszych działań związanych z przekształceniem Funduszu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line