Jak informuje Ministerstwo Administracji i Cygryzacji,  28 lutego otrzymało oficjalną informację o wycofaniu przez Komisję Europejską skarg w sprawach C-330/12 i C-331/12 Komisja przeciwko Polsce (niewdrożenie dyrektyw 2009/140/WE i 2009/136/WE, które znowelizowały pakiet dyrektyw łączności elektronicznej).
Komisja wnioskowała o nałożenie kar w wysokości 56 tys. euro dziennie za każdą z dyrektyw, naliczanych od dnia ogłoszenia wyroku. Jednak Polska implementowała znowelizowane dyrektywy ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Po analizie i zbadaniu tekstów aktów prawnych przekazanych przez Polskę, Komisja uznała, że przyjęte przepisy dokonują całkowitej transpozycji dyrektyw 2009/140/WE i 2009/136/WE i w dniu 21 lutego zadecydowała o wycofaniu skargi.

Jak przypomina MAC, ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 21 stycznia 2013 roku. Dostosowała polskie ustawodawstwo do wymagań dyrektyw unijnych. Wprowadziła korzystne zmiany dla użytkowników telefonii. Położyła kres „drobnemu druczkowi” oraz bardzo długim umowom telekomunikacyjnym.
Ustawa zmieniła także okres tzw. retencji danych (dane o połączeniach) z 24 do 12 miesięcy. W kwestii cookies, ustawa przewiduje, iż użytkownik wyraża zgodę za pomocą ustawień przeglądarki, natomiast o działaniu cookies musi być poinformowany (przepis wejdzie w życie 22 marca 2013 r.).
Na dostawców mobilnego internetu nałożony został obowiązek powiadomienia użytkownika o wykorzystaniu limitu transferu danych (przepis wejdzie w życie 22 czerwca 2013 r.). Ustawa wprowadziła udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, a także wprowadziła zmiany poprawiające efektywność gospodarowania widmem radiowym, ułatwiła i usprawniła prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.