Wyrok sądu dotyczy decyzji prezes UOKiK z grudnia 2011 r. Urząd stwierdził wówczas m.in., że w formularzach wykorzystywanych przez Tauron Dystrybucja do zawierania umów z konsumentami nie było postanowień określających wysokość bonifikaty za niedotrzymanie parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy. W opinii UOKiK w ten sposób spółka ograniczała konsumentom możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonywania umowy i uzyskania w związku z tym upustów przy płatnościach.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem prezes UOKiK. Wyrok SOKiK w Warszawie z 29 listopada 2013 r. (XVII AmA 24/12) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.