Szczegółowe warunki odbywania praktyki zawodowej oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką określa rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. Nr 230, poz. 1514).
Łączny czas odbywania praktyk w organach podatkowych został skrócony z 12 do 6 miesięcy (po 2 miesiące kolejno w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej i w urzędzie kontroli skarbowej). Wydłużono natomiast do 18 miesięcy obowiązkową praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. Praktyka odbywana będzie w wymiarze 8 godzin tygodniowo, a nie jak dotychczas raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin.
Termin rozpoczęcia praktyki w urzędach podatkowych wyznaczany jest przez Ministra Finansów na wniosek kandydata złożony nie później niż w terminie 45 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu na doradcę podatkowego. Rozpoczęcie praktyki w urzędach następuje w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Natomiast o rozpoczęciu i miejscu praktyk w podmiotach świadczących doradztwo podatkowe decydować będzie Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii zarządu właściwego regionalnego oddziału Izby Doradców Podatkowych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku kandydata w tym przedmiocie. Wniosek ten powinien zostać złożony najpóźniej 45 dni przed zakończeniem praktyki w urzędzie kontroli skarbowej.
Szczegółowe warunki odbywania praktyki kandydat ustalał będzie w porozumieniu z odpowiednio - naczelnikiem urzędu skarbowego, dyrektorem izby skarbowej albo dyrektorem urzędu kontroli skarbowej. Przepisy dotyczące warunków odbywania praktyk w organach podatkowych stosuje się odpowiednio do praktyk w podmiotach doradztwa podatkowego.
Na równi z praktyką traktowane będzie zatrudnienie przez okres, co najmniej dwóch lat w urzędzie lub izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie lub izbie celnej Ministerstwie Finansów, samorządowych służbach finansowych lub samorządowym kolegium odwoławczym, jeżeli do obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego.
Z praktyki zwolnieni będą także kandydaci, którzy przez okres co najmniej dwóch lat pracowali w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jako, prokurator lub sędzia, na stanowisku, na którym wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z koniecznością posiadania certyfikatu księgowego lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzenia lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, na stanowisku głównego księgowego w podmiotach obowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Na równi z odbyciem praktyki traktowane jest także czteroletnie zatrudnienie na stanowisku skarbnika gminy, pięcioletnie zatrudnienie w charakterze nauczyciela akademickiego zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe, a także wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta przez okres, co najmniej dwóch lat.
Rozporządzenie weszło w życie 22 grudnia 2010 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line