Jak zauważają autorzy, instytucja zastawu finansowego jako instrumentu zabezpieczania wierzytelności nie jest instytucją nową. Została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, która implementowała dyrektywę 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych.

Jednak zarówno w doktrynie, jak i praktyce wciąż trwają dyskusje, czy zastaw finansowy może zabezpieczać tylko jedną, czy też wiele wierzytelności.
- Aby ustosunkować się do powyższej kwestii, należy odpowiedzieć na pytanie, czy zastaw finansowy jest odmianą zastawu zwykłego na prawach, czy też niezależną od zastawu zwykłego instytucją prawną – zastawem sui generis - piszą autorzy komenatrza. Więcej>>>

ID produktu: 40304335 Rok wydania: 2014
Autor: Izabela Heropolitańska
Tytuł: Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności>>>