Jak zauważają organizatorzy konferencji, z krajobrazu językowego Polski zniknęły już takie języki i odmiany jak tatarski, armeno-kipczacki, słowiński, dialekty dolnoniemieckie, czeski Kotliny Kłodzkiej i nieistniejącego już Kucowa. Zagrożone rychłym wyginięciem są: jidysz, karaimski, resztki dialektów niemieckich (np. Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur). W zapomnienie idą gwary i dialekty języka polskiego, gwary kaszubskie, poleskie i białoruskie, ukraińskie, podlaskie i łemkowskie, czeski z Zelowa, słowacczyzna Spisza i Orawy, dzukijska i suwalska gwara litewska, rosyjskie gwary ze staroobrzędowych wiosek Mazur i Sulwalszczyzny. Mniej zagrożone są jedynie standardowe odmiany języków: litewskiego, niemieckiego i ukraińskiego, ponieważ w ramach szkolnictwa mniejszościowego prowadzone jest nauczanie tych języków.


Według inicjatorów dyskusji, uznane na mocy ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym społeczności mogą liczyć na wsparcie swoich działań służących zachowaniu języków. Jednocześnie organizatorzy widzą potrzebę zastanowienia się nad objęciem niektórych odmian języków instytucjonalną pomocą w działaniach rewitalizacyjnych. Wskazują m.in. na takie rozwiązania jak ponowna ratyfikacja Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych czy nowelizacja ustawy o języku polskim.
Do dyskusji zostali zaproszeni specjaliści w dziedzinie polityki językowej, planowania językowego, polityki mniejszościowej i socjolingwistyki, jak również działacze zajmujący się językami mniejszościowymi i regionalnymi. Będą oni debatować na temat obecnych przepisów oraz propozycji rozwiązań legislacyjnych, które mogą skutecznie przyczynić się do zahamowania procesu szybkiego i nieuchronnego wymierania języków stanowiących kulturowe dziedzictwo naszego kraju.
Uczestnicy konferencji przeanalizują też dotychczasowe osiągnięcia, strategie i postulaty dotyczące wsparcia i rewitalizacji uznanych języków mniejszościowych i regionalnych. Będą także zastanawiać się nad możliwością podjęcia takich działań wobec języków nieuznanych i nieobjętych polską polityką językową, zwłaszcza archaicznego germańskiego etnolektu Wilamowic, śląskiego kompleksu językowego, czy odmian gwarowych polszczyzny.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz objęła to wydarzenie honorowym patronatem.