Jak poinformował w specjalnym komunikacie prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Maciej Strączyński, 22 grudnia 2010 r. Stowarzyszenie zgłoszone zostało do udziału w wysłuchaniu publicznym przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3655). 

J
ako rozwiązania prawne, o których uwzględnienie przedstawiciele "Iustitii" będą zabiegać, wskazane zostały:
- Odrzucenie ustawy w całości celem przygotowania projektu nowej ustawy w miejsce u.s.p., a w przypadku nieuwzględnienia: Rezygnacja ze zmian struktury organizacyjnej sądów zmierzającej do ograniczenia rodzaju wydziałów w sądach (zmiana art. 12 - 16 u.s.p.).
- Rezygnacja z możliwości podporządkowania służbowego sędziego referendarzowi (zmiana art. 11 u.s.p.).
- Odmienne określenie organów samorządu sędziowskiego i zwiększenie ich uprawnień (zmiana art. 3, 21 - 22,  28 - 30, 33 - 36 i 57a u.s.p.).
- Ograniczenie bezpośredniego i pośredniego nadzoru administracyjnego władzy wykonawczej nad sądami (zmiana art. 8 - 9a i 37 - 37i u.s.p.).
- Rezygnacja z wprowadzenia ocen okresowych sędziów (nowe art. 106a - 106g u.s.p.).
- Rezygnacja ze zmian dotyczących zasad powoływania i uprawnień dyrektora sądu (zmiana art. 21, 22, 31a - 32c  u.s.p. ).
-
Zmiana proponowanych zasad powoływania prezesów i wiceprezesów sądów (zmiana art. 22 - 27 u.s.p.).
- Rezygnacja z tworzenia Komisji Konkursowej (nowe art. 16a - 16c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i przepisy z nimi powiązane).
-  Rezygnacja ze zniesienia Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów (zmiana art. 7 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa).

Jako osoby uprawnione do reprezentowania "Iustitii wskazani zostali:

Maciej Strączyński - prezes Stowarzyszenia,
Rafał Puchalski - wiceprezes ds. organizacyjnych Stowarzyszenia,
Anna Adamska-Gallant - członek Zarządu Stowarzyszenia,
Bartłomiej Przymusiński - członek Zarządu Stowarzyszenia.