Funkcjonujące do tej pory rozwiązania, jak np. możliwość korzystania z pomocy osoby trzeciej podczas głosowania albo dostosowanie pewnej liczby lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych, okazały się w praktyce niewystarczające. Pomimo ich istnienia, nadal większość niepełnosprawnych wyborców nie była w stanie wykorzystać swojego prawa do głosu. Dlatego podczas projektowania omawianej zmiany skorzystano z doświadczeń innych państw Unii Europejskiej, w których takie udogodnienia zostały wprowadzone już jakiś czas temu i doskonale się sprawdziły.
W wyniku nowelizacji, Kodeks wyborczy będzie zawierał znaczne ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji wyborczej, m.in. poprzez wprowadzenie nieodpłatnej infolinii oraz wysyłanie materiałów drukowanych na adres domowy wyborcy niepełnosprawnego, obowiązek umieszczania obwieszczeń wyborczych w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz obowiązek ustnego przekazania osobie niewidomej lub niedowidzącej treści obwieszczeń wyborczych przez wyznaczonego członka komisji wyborczej.
Ponadto wyborca niewidomy lub niedowidzący będzie mógł głosować przy użyciu specjalnych nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea. Zamiar głosowania przy pomocy takiej nakładki należy zgłosić wójtowi, np. w formie elektronicznej, co najmniej 14 dni przed datą wyborów.
Największą zmianą jest jednakże wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych. Zamiar takiego głosowania należy zgłosić wójtowi co najmniej 21 dni przed datą wyborów, w formie ustnej, pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej. Po otrzymaniu zgłoszenia, urząd gminy prześle wyborcy tzw. pakiet wyborczy, zawierający kartę do głosowania, 2 koperty, instrukcję głosowania korespondencyjnego i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Wyborca po wypełnieniu karty po prostu powinien przesłać ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej, gdzie zostanie ona wrzucona do urny wyborczej w dniu głosowania. Jeżeli jednak do przesłanej karty nie zostanie dołączone oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu albo koperta zawierająca kartę nie będzie zaklejona, głos taki nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów.
Bezprawne otworzenie lub zniszczenie pakietu wyborczego lub zaklejonej kopert zwrotnej zagrożone będzie karą grzywny.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line