Opinię w tej sprawie organizacja opublikowała w kontekscie uchwalenia przez Sejm w czerwcu br. rządowego projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk nr 2293). Projekt ten stanowi istotny sygnał ze strony ustawodawcy o zamiarze szerszej regulacji sfery prawnej związanej z sukcesją i przekazywaniem działalności gospodarczej spadkobiercom bądź wyznaczonym następcom. - Bez wątpienia, takie działania ze strony ustawodawcy są wysoce pożądane przez środowisko biznesu - czytamy w opinii.

Ustawa o sukcesji nie wystarczy

Jednak zdaniem BCC, obecne rozwiązania prawne nie są wystarczające i nie pozwalają na przeprowadzenie procesu sukcesji biznesu w sposób, który spełnia oczekiwania przedsiębiorców. Eksperci organizacji stwierdzają, że na gruncie obecnego stanu prawnego procesy sukcesyjne z uwagi na brak odpowiednich rozwiązań prawnych nie są procesami zbliżonymi do procesów sukcesji biznesu przeprowadzanych w innych krajach, w których regulacje spadkowe w znacznie większym stopniu dostosowane są do realiów gospodarczych oraz potrzeb przedsiębiorców. 
- Zważywszy na płynące sygnały ze strony przedsiębiorców oraz obecne prace legislacyjne dotyczące problematyki sukcesji biznesu, Business Centre Club zwraca uwagę na konieczność znacznie szerszej dyskusji na temat zmian w przepisach w związku z potrzebą zapewnienia przedsiębiorcom należytych instrumentów prawnych umożliwiających zarówno przekazanie biznesu następcom, jak i umożliwiających zabezpieczenie tego biznesu w związku ze zmianą pokoleniową - czytamy w opracowaniu.

Przydałaby się fundacja rodzinna

Autorzy analizy przypominają, że obecnie możliwość funkcjonowania na gruncie polskich przepisów fundacji prywatnych wyklucza tworzenie wehikułów, które pozwalać będą na przeprowadzenie procesu sukcesji w sposób zbliżony do procesów tego typu obserwowanych w innych krajach. Zmusza to przedsiębiorców do korzystania z rozwiązań oferowanych przez inne kraje, nawet w sytuacji, gdy będą to rozwiązania znacznie droższe pod kątem finansowym oraz podatkowym. 
Z uwagi na fakt, że instytucja fundacji znana jest polskiemu porządkowi prawnemu, Business Centre Club rekomenduje wprowadzenie do krajowego porządku prawnego dopuszczalności funkcjonowania fundacji prywatnych na wzór podmiotów tego typu występujących w innych krajach Unii Europejskiej. Zmiany nie wymagałyby wprowadzenia zupełnie nowej instytucji prawnej, z uwagi na uregulowaną na poziomie ustawowym materię dotyczącą fundacji, jednakże wymagałyby dokonania odpowiednich zmian w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. 

BCC proponuje w szczególności:

* wprowadzenie regulacji umożliwiającej zawiązanie fundacji realizującej cele inne niż o charakterze użyteczności publicznej, tj. cele prywatne w interesie oznaczonej jednostki bądź grupy (beneficjentów fundacji), przy czym pożądanym byłoby wprowadzenie wprost dopuszczalności funkcjonowania fundacji prywatnych o charakterze rodzinnym,
* określenie reguł dotyczących zarządzania majątkiem fundacji oraz określania kręgu beneficjentów uprawnionych do majątku fundacji, celem określenia ram funkcjonowania fundacji,
* określenie zasad nadzoru i kontroli nad fundacją przez organy wewnętrzne fundacji oraz właściwe organy administracji państwowej,
* wprowadzenie regulacji umożliwiającej dochodzenie przez beneficjentów fundacji określonych świadczeń bądź praw w związku z postanowieniami statutu fundacji i jej celami,
* dopuszczenie występowania fundacji prywatnej w obrocie w celu realizacji interesu jej beneficjentów, w szczególności poprzez umożliwienie jej prowadzenia działalności gospodarczej.