Rozporządzenie określa zakres informacji objętych ewidencją zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, wskazuje sposób prowadzenia ewidencji, wprowadzając nakaz prowadzenia przedmiotowej ewidencji w systemie elektronicznym.
Rozporządzenie określa ponadto treść i wzór zgłoszenia zbioru danych przestrzennych objętego infrastrukturą oraz dotyczących tego zbioru usług, a także tryb nadawania identyfikatorów tym zbiorom.
Wykorzystanie technologii teleinformatycznej do prowadzenia ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej ma z kolei zapewnić ujednolicenie i automatyzację procesu zgłaszania zbiorów danych.
Rozporządzenie odnosi się do działania organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201, poz. 1333) wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2010 r.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad