Zespół ds. Etyki jest organem doradczym ministra działającym od 1998 roku. Jego zadaniem jest formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących etyki badań naukowych, a także rozpatrywanie konkretnych przypadków naruszeń zasad etycznych w działalności naukowej. Zespół wypracował dotychczas m.in. dokument zatytułowany "Dobra praktyka badań naukowych".

Podczas posiedzenia dyskutowano na temat zaproponowanych przez ministerstwo po szerokich konsultacjach społecznych i prawnych zapisów dotyczących etyki w nauce. W pakiecie pięciu ustaw reformujących polską naukę znalazło się wiele regulacji pozwalających skuteczniej niż dotychczas przeciwdziałać naruszeniom zasad etycznych. Zapisano w nich m.in. że prawomocne orzeczenia komisji dyscyplinarnych jednostek naukowych w sprawach złamania standardów etycznych będą uwzględniane przy przyznawaniu środków finansowych na badania naukowe i prace rozwojowe przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Sprawy dotyczące naruszenia zasad etyki zgłaszane przez komisje dyscyplinarne rozpatrywać będzie nowopowoływana Komisja do spraw etyki w nauce działająca przy Polskiej Akademii Nauk. W skład Komisji ds. etyki PAN wchodzić będą wybitni naukowcy o nienagannej postawie moralnej. W projektach wprowadzono także zakazy nepotyzmu w instytucjach naukowych, szeroki tryb konkursowy w obsadzie stanowisk kierowniczych oraz regulacje gwarantujące rotacyjność władz jednostek. Pakiet pięciu ustaw wczoraj trafił już do Sejmu.

Minister Barbara Kudrycka wyraziła nadzieję, że Zespół włączy się w dalsze prace nad budową systemu przeciwdziałania naruszeniom zasad etyki w nauce w oparciu o nowe zapisy, a także uczestniczyć będzie w przygotowaniu takich regulacji dla systemu szkolnictwa wyższego w trakcie prac nad jego reformą. "Istotne jest, aby określić w najbliższym czasie rolę Zespołu w nowym systemie regulującym sprawy etyki, tak aby w pełni wykorzystać doświadczenie i wiedzę zasiadających w nim członków" - podkreśliła minister Kudrycka.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.