Komisja do przeprowadzenia zamówienia wysyła zaproszenia co najmniej dwóm oferentom, którzy przynajmniej raz byli wykonawcami podobnej usługi, polegającej na wydrukowaniu i dostarczeniu dokumentów i materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.
Zaproszenie zawiera m.in. informacje o obowiązku dołączenia do zgłoszenia kopii dokumentów  lub oświadczeń poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem, oświadczenie o numerze wpisu we właściwym rejestrze lub wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z NIP-em, jeśli wymagają tego odrębne przepisy.

Podstawa: Dz. U. z 16 lipca br. nr 809, 812. 811