Zgodnie z poselskim propozycjami podstawowe czynności prawnicze, które będą mogli wykonywać magistrzy prawa, obejmą udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, pism procesowych i umów. Będą mogli występować przed organami administracji publicznej, np. urzędami, strażami czy inspekcjami. Dodatkowo będą mogli zastępować klientów przed sądami powszechnymi w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego.
Wprowadzone wczoraj rozwiązania nakładają również na magistrów prawa obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo poselskie propozycje nakładają na magistrów prawa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna