Trendy te przynoszą  fundamentalne  zmiany, a dotyczą takich aspektów jak: oczekiwania klientów, udział  nowego  pokolenia   prawników, ekspansja    technologiczna i nowe kanały komunikacji.  Doświadczenie  wyniesione  ze współpracy z partnerami z różnych kancelarii, obserwacje  zmieniającego  się  segmentu  usług  prawnych  w  Polsce  oraz  analiza  kierunków  rozwoju  innych  rynków, szczególnie w Wielkiej Brytanii, skłoniły   nas do podjęcia próby zestawienia zarysu  fundamentalnych  trendów,  które  mają wpływ na branżę prawniczą.  Pora zastanowić się, jaką postawę przyjęła wobec nich moja kancelaria? 

Oczekiwania klientów 

Coraz częściej prawnicy głośno wymawiają  powszechnie  znaną  w  biznesie  frazę:   po  pierwsze,  klient.  Można  powiedzieć,   że  w  branży  prawniczej  centrum  uwagi   przesunęło  się  z  prawników  na  klientów   i  to  ci  ostatni  wymuszają  większość  dokonywanych przez kancelarie zmian. Potwierdza to 75 proc. badanych partnerów   zarządzających  i  76  proc.  radców  prawnych  w  najnowszym  badaniu  Eversheds   (Raport Eversheds: Law firm of the 21st century.  The  clients’  revolution,  2010).   Obserwujemy  istotne  wzmocnienie  roli   departamentów   prawnych   i   ich   szefów. Badanie przeprowadzone w 2010 r.  w  Wielkiej  Brytanii  wśród  130  szefów   departamentów  prawnych  wskazało,  że   74 proc. z nich znacząco wzmocniło swoją   pozycję  w  firmach,  stając  się  strategicznym partnerem biznesowym dla zarządu.   Klienci  oczekują  innowacyjności,  pogłębionej  wiedzy  branżowej  i  znajomości   biznesu. Samo bycie ekspertem w swojej dziedzinie  prawa  nie  jest  już  wystarczające. Nabywcy usług prawnych nie widzą   już  w  nich  świetnej  technicznej  porady   analizującej przepisy, chcą kupić poczucie   bezpieczeństwa,  kreatywne  rozwiązania   oparte  na  doskonałej  znajomości  firmy   czy  też  obniżenie  kosztów  i  oszczędność   swojego czasu. Dodatkowo, dokonywanie   sformalizowanego pomiaru jakości usług   nabywanych  od  kancelarii  zewnętrznych   staje się rynkową normą w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. 

Różnorodność usług prawnych 

Coraz  częściej  prawnicy  wewnętrzni  zaczynają  kupować  usługi  prawne  w  wielu   miejscach. Zaczynają dostrzegać, że pojęcie „usługi prawne” w praktyce może oznaczać bardzo różne rzeczy: od prawdziwie   strategicznego  doradztwa  po  rutynowe   rozwiązania.  Dostrzegając  różnorodność   swoich  potrzeb,  klienci  aktywnie  szukają   prawnika, który zaoferuje im najlepszą relację wartości usługi do jej ceny. Sytuacja,   odbierana  często  przez  prawników  jako   obniżenie  lojalności  klientów,  tłumaczona jest wojną cenową i silną konkurencją.   Tak  naprawdę  to  coś  więcej.  Świadomy   swojej  mocnej  pozycji  klient  sam  analizuje, co kupuje, zaczyna mierzyć wartość   dodaną  nabywanych  usług  prawnych  i,   szukając odpowiednich do tego kryteriów,   dobiera najefektywniejsze rozwiązania. 

Utowarowienie usług 

Coraz  więcej  usług  prawnych  ewoluuje   w kierunku komodytyzacji – stają się towarem podobnym do usługi kredytu czy ubezpieczenia.  Posiadają  jasno  określone  parametry i wyróżniają się jedynie ceną oraz   opakowaniem (w internecie dostępne są na   stronach kancelarii konkretne cenniki np.  sporządzenia  pozwów  rozwodowych  czy   zarządzania znakami towarowymi). Coraz   trudniej wyróżnić się na rynku wiedzą merytoryczną – jej wysoki poziom jest traktowany przez klientów jako coś oczywistego.   Jeżeli problem prawny możemy rozwiązać   przez  wprowadzenie  standardów,  wzorców  czy  procedur,  klient  chce  dostać  gotowe rozwiązanie. Takie rozwiązanie „pod   klucz”  ma  coraz  częściej  charakter  prawniczego  outsourcingu.  Dodatkowo  klienci   spostrzegli, że podstawowa wiedza prawna   dostępna jest nieodpłatnie (np. blogi, portale WWW). Prawnicy zaczynają to widzieć   i starają się częściej przekazywać coraz więcej swojej wiedzy za darmo, budując w ten   sposób reputację, a jednocześnie przygotowując klienta do sprzedaży dostosowanych   już do jego potrzeb usług. 

Sprzedaż usług prawnych 

Obserwujemy zmianę procedur i sposobu   zakupu usług prawnych (przetargi, sprzedaż  online).  Decydentami  stają  się  specjaliści  do  spraw  zakupu  usług.  Wzrasta   także  liczba  kancelarii  stosujących  alternatywne  metody  rozliczania,  jak  wynagrodzenie  od  sukcesu  czy  ryczałt,  co  potwierdza aż 88 proc. badanych partnerów   zarządzających   w   raporcie   Eversheds.   Zmienia to dotychczasowy model liczenia   kosztów działalności kancelarii oparty na   stawkach godzinowych. Na przykład kancelaria zatrudniona na rocznym ryczałcie   obejmującym obsługę wszystkich sporów   w firmie w dziedzinie prawa pracy zaczyna mieć korzyść w tym, aby tych sporów   było  jak  najmniej  i  aby  były  szybko  rozwiązywane.  Prawnicy  przestają  liczyć  na   stawki  godzinowe  i  długie  procesy,  a  zaczynają   zarządzać   ryzykiem   prawnym   u klienta, tworzyć właściwe wzorce umów   oraz szkolić personel HR jak z nich korzystać.  W  tym  przypadku  kancelaria  staje   się  prawdziwym  partnerem  biznesowym   swojego klienta. 

Rewolucja technologiczna 

Korzystamy  z  takich  narzędzi,  jak  notebooki, BlackBerry, zdalny dostęp do serwera  i  kalendarza,  CRM,  rozbudowanych  systemów  finansowo-księgowych,   elektronicznego obiegu dokumentów czy   portali  intranetowych,  służących  do  komunikacji z klientami. Rozwija się dostęp   do wiedzy prawnej w formie elektronicznej  i  online  (komentarze,  orzecznictwo,   piśmiennictwo). Narzędzia te skutecznie   obniżają koszty, a powszechne cięcia wydatków widoczne są nie tylko u klientów,   ale także w kancelariach.  Świat stworzył i rozwija nowe standardy   komunikacji. Coraz częściej w kontaktach   z klientem używamy e-maili, Skype’a, portali   typu extranet (np. portal procesowy Wardyński  i  Wspólnicy  –  www.portalprocesowy.pl)  czy  blogów.  Znaczenia  nabiera  budowanie   i utrzymywanie relacji przez portale społecznościowe (LinkedIn, Goldenline, Twitter czy   Facebook). Pozwalają one na szybką i efektywną  komunikację  z  otoczeniem,  w  tym   z prawnikami.  Widać  wyraźną  potrzebę  stworzenia   przestrzeni  między  klientami  i  firmami,  która  umożliwia  kontaktowanie  się   w zupełnie nowy sposób. Organizują się   prawnicy (Polskie Stowarzyszenie Prawników  Przedsiębiorstw), a z drugiej strony klienci (Polski Związek Pracodawców   Prawniczych). 

Zmiany pokoleniowe 

Kancelarie   zatrudniają   różne   pokolenia prawników. Pracują w nich z jednej   strony  45–55-letni  partnerzy,  z  drugiej   zaś  –  młodzi  ludzie,  urodzeni  w  wolnej   Polsce i reprezentujący tzw. generację Y.   W  rozmowach  z  partnerami  zarządzającymi  często  pojawia  się  temat  niskiej   lojalności  młodszych  prawników,  dużej   rotacji pracowników kancelarii oraz obniżonego  poziomu  zaufania  pomiędzy   partnerami. Kancelarie nie inwestują już   równie chętnie jak kiedyś w rozwój młodych prawników, a uniwersytety i aplikacje  nie  uczą  praktycznych  umiejętności   niezbędnych  do  wykonywania  zawodu.   Kiedyś  podstawową  formą  nauki  zawodu  była  praca  pod  czujnym  okiem  do-  świadczonego  mentora,  który  dzielił  się   swoją  wiedzą  i  wprowadzał  w  tajniki   prawniczego  rzemiosła.  Dziś  jest  coraz   mniej chętnych do tej roli, a powszechna   presja i brak czasu sprawiają, że młodzi   prawnicy stawiani są w sytuacji „pływaj   albo toń”. Niska lojalność i brak zaufania   nie dziwią. Dodatkowym elementem jest   wzrastające  wypalenie zawodowe prawników oraz – coraz częściej deklarowana   –  chęć  utrzymania  życiowej  równowagi   przez pokolenie Y. 

Zmiany fundamentalne 

David  Maister,  autorytet  w  dziedzinie   zarządzania    firmami    profesjonalnymi,  powiedział  kiedyś,  że  prawnicy  zawdzięczają sukcesy ostatnich lat i dwucyfrowe   wzrosty   temu,   że   nie   mieli   konkurencji   –   konkurowali   bowiem   tylko  z  innymi  prawnikami.  Ale  to  się   zmienia.  Pojawiają  się  nowe  modele   prowadzenia  biznesu  prawnego:  konsorcja (Consortio LEX), sieci franczyzowe (KrisLex czy Omega), pozyskiwanie   finansowania  na  rozwój  przez  giełdę   (CAUSA  czy  AUXILIUM).  Rozwijają   się butiki prawne, firmy audytorsko-doradcze budują działy prawne (powstały   jesienią 2009 r. PwC Legal).  Na   świecie   powstają   niskokosztowe   wirtualne  kancelarie  prawne,  łączące   prawników  pragnących  zachować  równowagę między pracą a życiem prywatnym  (Axiom  Legal  czy  Keystone  Law).   Na   skutek   deregulacji   rynku   usług   prawnych   w   Wielkiej   Brytanii   (The   Legal  Services  Act)  kancelariami  interesują  się  fundusze  private  equity,  a  za   dwa lata oczekiwane jest wejście pierwszych  kancelarii  na  londyńską  giełdę   (w Australii kancelaria Slater & Gordon   dokonała tego już w 2007 r.). Wprowadzenie  do  kancelarii  instytucjonalnych   inwestorów  finansowych  i  profesjonalnych  zarządów  zmieni  fundamentalnie   warunki  konkurencji  na  rynku  usług   prawnych. 

Gotowi na zmiany? 

Naszym  celem  było  pokazanie  radykalnych  zmian,  jakie  następują  w  świecie   otaczającym kancelarie prawne. Refleksja  nad  tymi  trendami  pozwoli  partnerom kancelarii realistycznie ocenić swoją   pozycję na rynku i tym samym odpowiedzieć sobie na pytania: w czym jesteśmy   konkurencyjni,  co  możemy  zaoferować   klientowi,  czy  jesteśmy  gotowi  na  nadchodzące  zmiany  i  czy  sprostamy  oczekiwaniom  klienta  i  zmieniającego  się   świata?  Można  to  ocenić  zadając  sobie  kilka szczegółowych  pytań. Czy  moja  kancelaria  obrała  konkretną  strategię  budowania  przewagi  konkurencyjnej?  Czy potrafią  zaoferować  klientowi  to,  czego dokładnie  potrzebuje,  stać  się  jego  zaufanym  doradcą?  Czy  świadoma  jest   tego, co jest jej przewagą konkurencyjną  i  co  tak  naprawdę sprzedaje  klientom?  Czy  ma  świadomość  dostępnych   narzędzi  IT oraz  nowoczesnej  komunikacji  i  czy  potrafią  skutecznie  z  nich   korzystać?  Czy  myśli o optymalizacji kosztów i poprawie jakości komunikacji   z klientem?  Szanse znalezienia swojego miejsca na rynku mają tylko te kancelarie, które najlepiej  dostosują  się do panujących  trendów i wyciągną  z  nich  konstruktywne wnioski. Będą to kancelarie, które w najlepszy sposób wykorzystają  zmiany do budowy  przewagi  konkurencyjnej oraz wartości dla swoich klientów. 

dr Piotr W. Kowalski,  partner zarządzający w INSPIRE 
Marcin Wystrychowski,  partner w BIG FOUR Group 
Artykuł ukazał się w miesięczniku "Kancelaria" nr 7-8/2010