Minister dodał, że podatnik może odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem całość poniesionych w roku podatkowym wydatków na ten cel, przy czym jednym z warunków dokonania tego odliczenia jest prawidłowe udokumentowanie wysokości poniesionych wydatków (np. w formie rachunków, faktur czy umów), co wynika z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT. Uzależnienie prawa do skorzystania z tego odliczenia od spełnienia warunku udokumentowania wysokości poniesionych wydatków nie powinno budzić wątpliwości, w szczególności, że jest to odliczenie nielimitowane. Należy bowiem pamiętać, że ulga rehabilitacyjna nie przysługuje wyłącznie z samego faktu bycia osobą niepełnosprawną, ale w związku z faktycznym ponoszeniem przez tę osobę określonych wydatków wynikających z niepełnosprawności.
(LEX nr 35445)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line