Projekt określa poziom Narodowych Celów Wskaźnikowych na kolejne lata, zakładające zmniejszenie kosztów. Jest to wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowanie przepisów ustawy do przepisów dyrektywy 2009/73/WE w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego przez wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proponuje się stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców (dla gospodarstw domowych - z dniem 1 stycznia 2024 r.)

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł