Taką zmianę wprowadzi nowelizacja ustawy, którą 20 maja br. uchwalił Sejm, a 18 czerwca bez poprawek przyjął Senat. W piątek 2 lipca ustawę podpisał Prezydent.

Tak jak depozyty sądowe

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowana przez ministra sprawiedliwości przewiduje, że sumy depozytowe, czyli środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę, będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na tych samych zasadach, co depozyty sądowe. Rozwiązanie to dotyczyć będzie również środków związanych z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Czytaj: Ministerstwo Finansów przejmie depozyty i zabezpieczenia majątkowe>>

Obecnie nieuregulowana jest kwestia gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych pozyskanych w związku z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi lub nadzorowanymi przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Podobna sytuacja  dotyczy środków pieniężnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek.

 


Chodzi o 2,5 mld złotych

Środki pieniężne uzyskane w związku postępowaniami przygotowawczymi (np. zabezpieczenia majątkowe lub poręczenia majątkowe), podobnie jak środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, przechowywane są aktualnie na rachunkach utworzonych w różnych bankach dla poszczególnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Są to rachunki prowadzone w złotych oraz rachunki walutowe. Według stanu na 31 sierpnia 2019 r. łączna wartość przechowywanych na tych rachunkach środków wynosiła 2,5 mld zł. Ujednolicenie sposobu gromadzenia i przechowywania sum depozytowych pozwoli na efektywną kontrolę zarządzania tymi środkami.

Najważniejsze rozwiązania ustawy:

  • Sumy depozytowe uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury będą przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  • Rachunki depozytowe będą prowadzone w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich. Środki w innych walutach będą wpłacane na rachunki depozytowe prowadzone w złotych, po przeliczeniu według kursu danej waluty w czasie realizacji wpłaty.
  • Przechowywane obecnie sumy depozytowe jednostek prokuratury będą przeniesione do na rachunki depozytowe ministra finansów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
  • Jednostki organizacyjne prokuratury nie będą ponosić kosztów prowadzenia przez BGK rachunków depozytowych, z których będą korzystały. Dotyczy to także kosztów przechowywania środków na tych rachunkach i kosztów dokonywania przelewów z tych rachunków. Jednostki prokuratury otrzymają też nieodpłatny dostęp do bankowości elektronicznej BGK, a zdeponowane przez nie środki będą oprocentowane analogicznie, jak depozyty sądowe.

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.