- W związku z sytuacją wywołaną agresją militarną Rosji w Ukrainie, spodziewanym kryzysem uchodźczym, a także w celu zapewnienia sprawnej i adekwatnej w tej sytuacji procedury udzielania ochrony osobom masowo uciekającym z terenu Ukrainy, które opuścili swój kraj pochodzenia z powodu obcej inwazji i wojny, jak również w zakresie legalizacji pobytu tych osób, zwracam się z postulatem podjęcia przez Radę Ministrów działań, o których mowa w art. 107 w zw. z art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pisze prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wyjaśnia, że na mocy tych regulacji cudzoziemcy masowo przybywający do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuścili swój kraj pochodzenia z powodu obcej inwazji i wojny, otrzymają ochronę czasową na terytorium Polski.

Czytaj: Porady prawne, bezpłatne poświadczenia dokumentów - prawnicy pomagają Ukraińcom >>

 

Rok pod ochroną z możliwością przedłużenia

Prezes przypomina, że ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia ochrony czasowej cudzoziemcom  masowo przybywającym do Polski. Dotyczy to tych, którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny, z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw człowieka. Co istotne takiej ochrony można udzielić bez względu na to, czy ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej przez Rzeczpospolitą Polską lub społeczność międzynarodową (art. 106 ustawy).

Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - WZÓR >

- Co do zasady ta forma ochrony udzielana jest na podstawie i w granicach określonych w decyzji Rady Unii Europejskiej, przez okres określony każdorazowo w tej decyzji (art. 107 ustawy o udzielaniu  cudzoziemcom ochrony), a zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może udzielić ochrony czasowej cudzoziemcom nieobjętym decyzją Rady Unii Europejskiej, zmuszonym do opuszczenia kraju lub obszaru
geograficznego, którego ta decyzja dotyczy, z powodu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy (masowo przybywającym)
- wskazuje.

I dodaje, że ochrona czasowa udzielana jest do chwili, gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, jednakże nie dłużej niż na okres roku.  - Jeżeli po upływie roku nie ustaną przeszkody do bezpiecznego powrotu cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, okres ochrony czasowej przedłuża się o dalsze 6 miesięcy, jednak nie więcej niż dwa razy - dodaje.

 

Ekstraordynaryjna sytuacja wymaga wyjątkowych kroków

Dodaje równocześnie, że jest to uzasadnione mając na uwadze sytuację ekstraordynaryjną wywołaną agresją militarną Rosji w Ukrainie. - Jest to w tych okolicznościach zasadne i słuszne rozwiązanie. Zauważyć należy, że przyjęcie takiego rozwiązania nie wymaga wszczynania i prowadzenia długotrwałych postępowań, nie obciąża nadmiernie administracji i nie doprowadzi do niewydolności systemu w tym zakresie - podkreśla.

Zaznacza, że osoby objęte tą formą ochrony mogłyby także stosunkowo szybko podjąć pracę lub wykonywanie działalności gospodarczej, co z kolei przyniesie również profity polskiej gospodarce, gdzie w dalszym ciągu brakuje pracowników w wielu branżach. - Pracując lub prowadząc działalność gospodarczą legalnie, cudzoziemcy odprowadzaliby także w ostatecznym rozrachunku podatki w Polsce. Przyznanie ochrony w tym trybie ureguluje w stopniu podstawowym ich sytuację prawną. Wprowadzenie tej formy ochrony będzie adekwatną odpowiedzią na zaistniałą sytuację, która nie będzie też wymagała nadmiernych zmian legislacyjnych w dotychczasowym systemie prawnym - podsumowuje.