Na najbliższym posiedzeniu Sejmu 11 maja minister spraw wewnętrznych i poseł Jacek Krupa poinformuje o nabywaniu ziemi przez cudzoziemców. Z danych MSWiA wynika, że w 2010 r. wzrosła o 14 proc. liczba transakcji dotyczących nabycia wszystkich nieruchomości gruntowych przez cudzoziemców. O 11 proc. wzrosła także powierzchnia tych nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego. W związku z tym, że w 2009 r. odnotowano 8 proc. spadek tych transakcji, co mogło być związane z ogólnoświatowym kryzysem na rynkach inwestycyjnych. Ponadto, warto zaznaczy, że w 2009 roku zniesiono dla obywateli UE obowiązek uzyskania pozwolenia na nabycie tzw. drugiego domu w Polsce.

Odmowy z powodu braku zwiadu z Polską

W 2010 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 69 decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (w tym lokali). Nie wydano żadnej decyzji odmownej na nabycie udziałów i akcji. Podstawą wydania decyzji odmownych było najczęściej:

- niewykazanie przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego trwałej więzi z Polską, zgodnie z wymogami ustawy, - niedostarczenie materiału dowodowego, umożliwiającego ministrowi ustalenie okoliczności faktycznych dających podstawę do wydania zezwolenia, -  sprzeciw Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wydano 10 decyzji odmownych)

Kupowano przez podstawione osoby

W 2010 roku odnotowano 114 transakcji zawartych z naruszeniem przepisów ustawy. W 79 sprawach wskutek działań podjętych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji strony umowy przywróciły stan zgodny z przepisami ustawy. Natomiast w 35 sprawach Minister wystąpił do sądów z powództwem o orzeczenie nieważności z mocy prawa nabycia nieruchomości. Były to przypadki  w większości tzw. drugich domów nabytych przed 1 maja 2009 r., a także nie zachowania terminu zgłoszenia aktu notarialnego. W sądach cywilnych w 2010 r. zapadło 31 orzeczeń, w tym część dotyczyło spraw wszczętych we wcześniejszych latach – informuje Jacek Krupa.