Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej, który ma usprawnić funkcjonowanie tzw. "jednego okienka". Aby urzeczywistnić zasadę zgodnie, z którą rozpoczynanie działalności gospodarczej jest możliwe już po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców KRS, resort zaproponował zmianę kilku przepisów, które utrudniają sprawne i szybkie dopełnienie procedury rejestracji działalności gospodarczej w Polsce.
Pierwsza ze zmian ma zautomatyzować proces nadawania numeru NIP. Proponuje się więc odejście od formy administracyjnej przy nadawaniu numeru NIP. W drodze decyzji byłaby tylko wydawana odmowa wpisu. Naczelnik urzędu skarbowego nadawałby NIP niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
Kolejne zmiany przewidują nałożenie na sądy rejestrowe obowiązku przekazywania wniosków i zgłoszeń przedsiębiorcy do urzędu skarbowego i statystycznego niezwłocznie po ich otrzymaniu. Obecnie dokumenty te są przekazywane przez sądy dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, co generuje poważne opóźnienia w procesie zakładania działalności gospodarczej przez spółki. Poza tym sądy rejestrowe mają otrzymać uprawnienia do wpisywania numeru NIP przedsiębiorcy z urzędu. Obecnie potrzebny jest odrębny wniosek przedsiębiorcy, mimo iż sąd rejestrowy otrzymuje informację o numerze NIP bezpośrednio z urzędu skarbowego.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line