Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Najważniejsze proponowane rozwiązania:

- Kierownik biura powiatowego lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym nastąpiło skumulowanie zadań, będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników zatrudnionych w innym biurze powiatowym lub oddziale regionalnym. Chodzi o jednostki, które realizują analogiczne zadania i nie są w danym momencie obciążone pracą. Rozwiązanie to zapewni efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych Agencji i umożliwi sprawniejsze wykonanie powierzonych jej zadań.

- Podwyższenie z 15 do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności potrzebna będzie zgoda ministra finansów. Kwota ta została ustalona w 2003 r. i nie była dotąd waloryzowana.

- Prezes ARiMR będzie mógł umarzać wierzytelności z urzędu w przypadku, gdy nie odzyskano ich w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego. Będzie to możliwe także, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

- Możliwe będzie odzyskanie przez ARiMR należności ujętych w księdze dłużników (chodzi o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego) przez przerwanie biegu terminu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego. Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zwiększenia środków publicznych, które powinny zostać zwrócone przez dłużników.

- Możliwe będzie dokonywanie potrąceń należności pozostających do odzyskania z funduszy strukturalnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz krajowych środków publicznych. Chodzi o kwoty przeznaczone na wspófinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dzięki tej regulacji możliwe będzie odzyskanie dla budżetu państwa ok. 6,5 mln zł.

- Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty umorzonych wierzytelności Agencji.

Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.