Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się trzy projekty rozporządzeń autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej odpowiednio za aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. Zgodnie z propozycją resortu, wysokość tej opłaty dla wszystkich z ww. aplikacji w roku 2021 wyniesie 5850 zł.

 

Sprawdź również książkę: Akta karne dla aplikantów [PRZEDSPRZEDAŻ] ebook >>


Opłata określona kwotowo

W uzasadnieniu do projektów tych rozporządzeń ministerstwo podkreśliło, że biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. (tj. 2800 zł), przy obecnie obowiązującym wskaźniku, wysokość opłaty rocznej obowiązująca w 2021 r. za aplikację adwokacką wyniosłaby 6300 zł (a za aplikacje radcowską i notarialną – odpowiednio 6300 zł i 6.020 zł). Kwota ta przewyższa średni koszt szkolenia aplikantów, który został odnotowany w 2019 r. Dodatkowo, jak twierdzi MS, kwotowe określenie wysokości opłaty rocznej za aplikację spowoduje, że opłata ta nie będzie rosła automatycznie przy wzroście wysokości minimalnego  wynagrodzenia. Taki sposób określenia opłaty rocznej ułatwi ponadto izbom planowanie budżetu szkolenia aplikantów. Natomiast aplikanci będą z wyprzedzeniem znali, jaka wysokość opłaty rocznej będzie obowiązywała w kolejnym roku szkoleniowym.

 

Anna Wielgolewska, Małgorzata Młodawska-Piaseczna, Igor Tuleya

Sprawdź  
POLECAMY

Koszty szkolenia

Jak podało MS w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie opłaty rocznej za aplikację adwokacką, średni koszt szkolenia aplikantów adwokackich w 2019 r. kształtował się na poziomie 5.243,80 zł. Opłata za aplikację adwokacką w roku 2019 wyniosła 5850 zł. - Wpływy z tytułu opłaty rocznej za szkolenie aplikantów w 2019 r. wyniosły 22 973 839,10 zł. Łączne wydatki na szkolenie aplikantów adwokackich wyniosły zaś 20 692 020,24 zł. Różnica pomiędzy wpływami z tytułu opłaty rocznej za aplikację adwokacką a wydatkami poniesionymi na szkolenie aplikantów wyniosła + 2 281 818,86 zł (nadwyżka). Z 24 okręgowych  rad adwokackich 15 rad wykazało nadwyżkę wpływów z tytułu opłaty rocznej za aplikację adwokacką nad kosztami z tytułu szkolenia aplikantów adwokackich, natomiast 9 rad wykazało przewagę wydatków na szkolenie nad wpływami z tytułu opłaty rocznej – czytamy w uzasadnieniu. Jak twierdzi resort, po analizie tych danych, mając na uwadze takie aspekty, jak średni koszt szkolenia aplikantów adwokackich oraz wysokość poniesionych kosztów na szkolenie w 2019 r., jak również dbanie o jakość szkolenia, a także wysokość inflacji w I półroczu 2020 r. (ok. 3,9 proc.), zasadne jest określenie opłaty rocznej za aplikację adwokacką na poziomie 5850 zł.

Podobne rozliczenie i uzasadnienie dla swojej kalkulacji Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło także dla pozostałych aplikacji, nie zważając, że w przypadku aplikacji radcowskiej i notarialnej koszty kształcenia poniesione przez oba te samorządy przewyższyły wpłaty aplikantów.

I tak, jak podało MS, średni koszt szkolenia aplikantów radcowskich w 2019 r. kształtował się na poziomie 5.688,59 zł. Opłata za aplikację radcowską w roku 2019 wyniosła 5850 zł. Wpływy z tytułu opłaty rocznej za szkolenie aplikantów w 2019 r. wyniosły zaś 32 243 750,74 zł. - Łączne wydatki na szkolenie aplikantów radcowskich wyniosły 32 481 825,37 zł. Różnica pomiędzy wpływami z tytułu opłaty rocznej za aplikację radcowską a wydatkami poniesionymi na szkolenie aplikantów wyniosła - 238 074,63 zł (niedobór). Z 19 okręgowych izb radców prawnych 9 rad wykazało nadwyżkę wpływów z tytułu opłaty rocznej za aplikację radcowską nad kosztami z tytułu szkolenia aplikantów radcowskich, natomiast 10 rad wykazało przewagę wydatków na szkolenie nad wpływami z tytułu opłaty rocznej za aplikację radcowską – wylicza ministerstwo w uzasadnieniu do projektu.

Natomiast średni koszt szkolenia aplikantów notarialnych na pierwszym, drugim i trzecim roku aplikacji w 2019 r. kształtował się na poziomie 5.447,02zł, a średni koszt szkolenia aplikantów czwartego roku aplikacji (tj. za pół roku szkolenia) wyniósł 3.664,09 zł, za który aplikanci wnoszą połowę opłaty rocznej za aplikację. Opłata za aplikację notarialną w roku 2019 wyniosła 5.625 zł. Według MS, wpływy z tytułu opłaty rocznej za szkolenie aplikantów w 2019 r. wyniosły 4 670 649,46 zł. Łączne wydatki na szkolenie aplikantów wyniosły zaś 4 772 923,69 zł. – Różnica pomiędzy wpływami z tytułu opłaty rocznej za aplikację notarialną, a wydatkami poniesionymi na szkolenie aplikantów wyniosła -102 274,23 zł (niedobór) – napisało ministerstwo w uzasadnieniu do projektu. Dalej twierdzi, że z 11 izb notarialnych 5 izb notarialnych wykazało nadwyżkę wpływów z tytułu opłaty rocznej za aplikację notarialną nad kosztami z tytułu szkolenia aplikantów notarialnych, natomiast 6 izb notarialnych wykazało przewagę wydatków na szkolenie nad wpływami z tytułu opłaty rocznej za aplikację notarialną.

Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., ale opublikowane zostaną jeszcze w grudniu 2020 r. Stanie się tak z uwagi na fakt, iż opłata wnoszona jest przed rozpoczęciem roku szkoleniowego, który zaczyna się 1 stycznia.