W sytuacjach szczególnych, uniemożliwiających prowadzenie ćwiczeń osobiście, mogą być one także prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających obustronną komunikację na odległość między prowadzącym a uczestnikami - czytamy w rozporządzeniu zamieszczonym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 889.

Zmiany są zasadne

W 2020 r., w przypadku uzasadnionego braku możliwości prowadzenia zajęć seminaryjnych i praktyki w sądzie zgodnie z określonym harmonogramem zajęć seminaryjnych dla każdego roku szkoleniowego oraz harmonogramem praktyki w sądzie dla drugiego roku aplikacji, rada właściwej izby notarialnej może dokonać zmian w określonych harmonogramach.

Zwłaszcza dotyczy to terminów zajęć seminaryjnych i praktyki w sądzie, formy zajęć oraz wykładowców. W razie konieczności prezes rady właściwej izby notarialnej i prezes właściwego sądu apelacyjnego dokonują zmian w porozumieniu co do terminów praktyki w sądzie, którą aplikant notarialny może odbyć również w czasie trwania trzeciego roku aplikacji.

Zmiany w harmonogramach rada właściwej izby notarialnej ogłasza na swojej stronie internetowej i przesyła do wiadomości Krajowej Radzie Notarialnej oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

 W przypadku niemożności odbywania praktyki u notariusza przez aplikanta notarialnego w siedzibie kancelarii notarialnej, praktyka ta może być prowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających obustronną komunikację na odległość między notariuszem a aplikantem.

 W 2020 r. do przeprowadzenia kolokwium nie stosuje się terminów określonych  wcześniej w rozporządzeniu.

Nieobecności i kolokwia

Informację o terminie kolokwium rada właściwej izby notarialnej ogłasza na swojej stronie internetowej co najmniej 21 dni przed terminem jego przeprowadzenia i o wyznaczonym terminie niezwłocznie zawiadamia prezesa właściwego sądu apelacyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości.

Co więcej w rozporządzeniu minister usprawiedliwił nieobecności na zajęciach seminaryjnych z powodu epidemii. Nieobecności aplikanta na zajęciach seminaryjnych oraz na zajęciach praktycznych powstałe w okresie od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego do dnia wejścia wżycie tego rozporządzenia – są usprawiedliwione.