Nowe przepisy unijne w obszarze współpracy prawnej

Nowe przepisy unijne w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych zostały opublikowane w wersji przekształconej.

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Europejskiej funkcjonowanie rozporządzenia nr 44/2001 jest zasadniczo zadowalające, ale należałoby usprawnić stosowanie niektórych jego przepisów, ułatwić w większym stopniu swobodny przepływ orzeczeń oraz jeszcze bardziej zwiększyć dostęp do wymiaru sprawiedliwości. W tym celu dokonano przeglądu powyższego rozporządzenia.

We wniosku legislacyjnym dotyczącym nowego rozporządzenia zaproponowano następujące aspekty reformy:

- zniesienie procedury exequatur, z wyłączeniem orzeczeń w sprawach o zniesławienie i orzeczeń w sprawach o odszkodowanie z powództwa zbiorowego;

- rozciągnięcie przepisów rozporządzenia na spory z udziałem pozwanych z państw trzecich;

- zwiększenie skuteczności umów o jurysdykcji;

- udoskonalenie powiązań między rozporządzeniem i arbitrażem;

- wyjaśnienie warunków, w jakich środki tymczasowe i zabezpieczające wydane przez organ sądowy jednego państwa członkowskiego mogą być stosowane w innych państwach członkowskich, oraz, reasumując, ulepszenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i poprawa funkcjonowania pewnych postępowań toczących się przed sądami krajowymi.

Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.UE.L.2012.351.1) wejdzie w życie 9 stycznia 2013 roku, stosowane będzie od dnia 10 stycznia 2015 r. z wyjątkiem art. 75 i 76, które stosuje się od dnia 10 stycznia 2014 r.

Rafał Bułach
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP