Przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółdzielni są zwolnione od podatku do wysokości wniesionych wkładów.

Jeśli spółdzielnia zostanie zlikwidowana, a jej majątek polikwidacyjny zostanie przeznaczony do utworzenia nowej spółki, to w takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy dla osób fizycznych – członków spółdzielni – wynikający z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Będzie to przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W takim przypadku osoba fizyczna – członek spółdzielni – zapłaci 19% podatek od nadwyżki przypadającego na nią majątku likwidacyjnego nad kosztami nabycia wkładów w spółdzielni.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT zwolnienie od opodatkowania określone w ustawie obejmuje wyłącznie tę część wypłaconej za udziały (wkłady) kwoty, która odpowiada kwocie uiszczonej przy ich nabyciu. Jeśli więc członek spółdzielni w przypadku zwrotu otrzyma kwotę wyższą niż ta, jaką wcześniej wpłacił za udziały czy tytułem wkładów do spółdzielni, to podatek należny od takiej nadwyżki pobiera spółdzielnia. W dalszej kolejności jeśli po rozdysponowaniu majątku likwidacyjnego osoba fizyczna wniesie otrzymane niepieniężne składniki majątku spółdzielni do nowej spółki, to powstanie obowiązek podatkowy w wartości nominalnej udziałów lub akcji wydanych w zamian za aport.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 8 lutego 2011 r.