Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 31 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2015 r. poz. 514), zwrot podatku będzie następował na wniosek ww. podmiotu, składany do Naczelnika Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie.

Zwrot przysługuje w odniesieniu do towarów lub usług nabytych na terytorium kraju przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO na jego użytek służbowy lub przez jego osoby upoważnione na ich cele prywatne w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, w okresie od 11 grudnia 2013 r. do dnia wejścia w życie tego rozporządzenia.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego