Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju członkowskiego siedziby.

Uprawnieni do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej są podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

- w państwie członkowskim zwrotu, na terytorium którego dokonywali nabycia towarów i usług bądź dokonywali importu do tego państwa, nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

- byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,

- nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),

- nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnik może ubiegać się o zwrot podatku za pośrednictwem pełnomocnika (reprezentanta). Pełnomocnictwo należy złożyć w tym samym urzędzie skarbowym, w którym składany jest wniosek o zwrot. Adresatem wniosku jest urząd podatkowy w kraju członkowskim zwrotu. Wniosek składa się za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Jego właściwość ustala się na podstawie art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl. Jest to jedyna skuteczna metoda złożenia wniosku.

We wniosku konieczne jest podanie adresu e-mail. Wymóg prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej został wprowadzony przez przepisy unijne zaimplementowane w ustawie o podatku od towarów i usług, aby uprościć i ułatwić procedurę uzyskiwania zwrotu podatku. Cała korespondencja dotycząca realizacji wniosku o zwrot VAT będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Wniosek należy złożyć nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Należy do niego dołączyć faktury lub dokumenty celne, w formie elektronicznej, potwierdzające poniesione wydatki we wnioskowanym okresie. Wymóg dostarczania załączników do wniosku jest określany przez kraj członkowski zwrotu.

Państwo członkowskie zwrotu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie 4 miesięcy od dnia jego otrzymania. Jeżeli administracja podatkowa kraju zwrotu zażąda dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, decyzja powinna być wydana do 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, w przypadku żądania dodatkowych informacji i do 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, w przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji. Wycofanie złożonego wniosku nie jest możliwe. Można jedynie dokonać korekty złożonego wniosku, jednakże nie wszystkie państwa członkowskie akceptują korekty wniosków.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 13 stycznia 2011 r.