Pytanie

Jak można oddać pracownikom nadpłacony podatek za lata ubiegłe (od imprez integracyjnych) w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., K 7/13?
W latach 2010-2013, kierując się publikacjami (stanowisko organów skarbowych, niektóre wyroki sądów) wyceniono i opodatkowano "nieodpłatne świadczenie" polegające na udziale w dorocznym spotkaniu wigilijnym. Spotkanie związane było z posiłkiem w restauracji. Wyceny dochodu z tytułu "nieodpłatnych świadczeń" dokonano w ten sposób, że kwotę z faktury za kolację podzielono przez ilość uczestników spotkania.
Jak dokonać korekty podatku za pracowników rozliczanych przez pracodawcę, a jak w przypadku osób rozliczających się samodzielnie?

Odpowiedź

Płatnik powinien skorygować wystawione PIT-11 poprzez odjęcie od przychodów kwot niesłusznie wykazanych. W ten sposób część zapłaconych zaliczek będzie nadpłatą i pracownik odzyska ją korygując swoje zeznanie. W przypadku, gdy płatnik sporządzał PIT-40, powinien sporządzić korektę tego formularza.

Uzasadnienie

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Uzupełnieniem jest art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., zgodnie z którym za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wykładni powyższych przepisów należy dokonywać w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., K 7/13. Zgodnie z komunikatem po wyroku za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:
1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie)
2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku, który musiałby ponieść,
3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie tworzy prawa, a jedynie stanowi jego wykładnię. Tym samym ma on także zastosowanie do sytuacji powstałych przed jego wydaniem. Jeżeli zatem został odprowadzony podatek dochodowy, a nie doszło jeszcze do przedawnienia, podatek jest do odzyskania. Uwzględniając, że podatek finansuje pracownik, płatnik powinien skorygować PIT-11, a na podstawie skorygowanej informacji, pracownik będzie mógł skorygować swoje zeznanie podatkowe.
W przypadku, gdy płatnik sporządzał PIT-40, powinien sporządzić korektę tego formularza.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego