Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia z opodatkowania budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.
Co należy rozumieć przez pojęcie "udostępniania"?
Czy interpretacji tego zakresu udostępniania musimy dokonać zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym?
Ustawodawca posiłkuje się ustawą o transporcie kolejowym tylko dla prawidłowego stosowania definicji infrastruktury kolejowej.
Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości stanowią, o zarządcach infrastruktury, który są "obowiązani do udostępniania infrastruktury". Określenie to wyraźnie wskazuje na prawny obowiązek udostępniania infrastruktury kolejowej. Obowiązek ten określony jest w przepisach o transporcie kolejowym. W związku z tym uważam, że również pojęcie "udostępniania infrastruktury kolejowej" należałoby interpretować w sposób wynikający z tych przepisów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l., zwalnia się od podatku budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

W myśl art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) - dalej u.t.k., infrastruktura kolejowa to linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury

Zwolnienie ma zastosowanie to budowli infrastruktury kolejowej, jeśli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym.

Moim zdaniem pojęcie "zarządcy infrastruktury kolejowej" należy interpretować z uwzględnieniem regulacji u.t.k. W myśl art. 4 pkt 7 u.t.k. zarządca infrastruktury to podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, na zasadach określonych w ustawie; funkcje zarządcy infrastruktury kolejowej lub jej części mogą wykonywać różne podmioty.

Pojęcie zarządcy infrastrukturą kolejową należy interpretować również z uwzględnieniem brzmienia art. 5 ust. 1 u.t.k., który stanowi, że zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na:
1) budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;
2) prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych;
3) utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
4) udostępnianiu tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;
5) zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej.

Przepis art. 29 ust. 1 u.t.k. stanowi, że udostępnianie infrastruktury kolejowej polega na przydzielaniu przewoźnikowi kolejowemu trasy pociągu na liniach kolejowych oraz umożliwieniu mu korzystania z niezbędnej infrastruktury kolejowej. Przepis art. 29 ust. 2 u.t.k. precyzuje zaś, że zarządca jest obowiązany do udostępniania infrastruktury kolejowej na podstawie wniosków składanych zgodnie z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, z zachowaniem zasady równego ich traktowania.

Pytacie Państwo o możliwość interpretacji pojęcia "udostępnienia infrastruktury kolejowej". Uważacie, że możliwe byłoby interpretowanie tego pojęcia w sposób potoczny, a nie w sposób wynikający z przepisów u.t.k.

W tym miejscu muszę podkreślić, że przepisy stanowią, o zarządcach infrastruktury, który są "obowiązani do udostępniania infrastruktury". Określenie to wyraźnie wskazuje na prawny obowiązek udostępniania infrastruktury kolejowej. Obowiązek ten określony jest w przepisach u.t.k. W związku z tym uważam, że również pojęcie "udostępniania infrastruktury kolejowej" należałoby interpretować w sposób wynikający z przepisów u.t.k..

Moim zdaniem u.p.o.l. dostarcza wystarczających przesłanek do uznania, że pojęcia te interpretować należy zgodnie z przepisami u.t.k. Poza wszystkim innym mamy tutaj do czynienia z definicjami terminów specjalistycznych - infrastruktura kolejowa, licencjonowany przewoźnik, zarządca infrastruktury etc.. W tym przypadku - jak przyjmuje się w doktrynie - uprawnione jest ustalanie znaczenia danych pojęć na gruncie podatkowym przy uwzględnieniu znaczenia wynikającego z innych aktów prawnych (zob. B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego. Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, Gdańsk 2002, s. 46-48).