Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów szkół korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, ale w różnym zakresie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, jak również pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnia zastosowanie zwolnienia od dwóch głównych warunków: stypendium musi być wypłacone uczniowi lub studentowi i wysokość oraz zasady udzielania stypendium muszą być określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Zaistnienie tych dwóch warunków daje podstawę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania wypłaconych stypendiów do kwoty 3800 zł.

W związku z tym zasiłek szkolny o charakterze socjalnym, stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz stypendia Prezesa Rady Ministrów są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym i stypendia o charakterze motywującym za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, za aktywność społeczną i środowiskową są zwolnione z podatku do kwoty 3.800,00 zł w roku podatkowym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 lipca 2011 r., sygn. IPTPB2/415-82/11-4/GG.

Jolanta Mazur