Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z interpretacji indywidualnej z 8 kwietnia 2015 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik w sprawie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku wydatkowania środków z tej sprzedaży na zakup rolet zewnętrznych wraz z ich montażem. Podatnik we wniosku wskazał, że sprzedał swoje mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. Zaciągnął wraz ze współmałżonkiem kredyt na budowę domu. Natomiast pieniądze ze sprzedaży swojego własnościowego mieszkania przeznaczył na prace wykończeniowe. Podatnik miał jednak wątpliwość, czy zakup rolet zewnętrznych wraz z ich montażem do zewnętrznych ścian budynku może zaliczyć do swoich poniesionych kosztów.

Sam uważał, że może, wskazując, że rolety stanowią integralną część budynku, są przymocowane na stałe, nie można ich ściągnąć, gdyż spowoduje to zniszczenie całej elewacji budynku łącznie z jego ociepleniem, a cała elewacja i ocieplenie budynku są kilkadziesiąt razy droższe niż rolety zewnętrzne. Zatem ich montowanie, a następnie demontaż nie miałyby sensu jak również pozbawione byłyby celu, ponieważ rolety zewnętrzne robione są na zamówienie na dany wymiar okien. Poza tym są one konieczne z uwagi na bezpieczeństwo i ochronę własnego mienia.

Fiskus się zgodził. Organ podkreślił, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu w sprawie zwolnienia jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie „własne cele mieszkaniowe” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „własne cele mieszkaniowe” podatnika, wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Jednymi z takich celów są – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy – budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont własnego budynku mieszkalnego lub jego części.

Zdaniem fiskusa wydatki na zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku mieszkalnym mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT, ponieważ są integralnie związane z budynkiem, przymocowane do zewnętrznych ścian budynku na stałe, co oznacza, że nie można ich ściągnąć bez spowodowania zniszczenia całej elewacji budynku łącznie z jego ociepleniem, to wydatki poniesione na zakup takich rolet wraz z ich montażem mogą zostać uznane za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Niezależnie zatem od tego, czy zakup i montaż rolet zewnętrznych zostanie sklasyfikowany, jako budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont budynku mieszkalnego, to wydatki te stanowią cel mieszkaniowy bowiem stanowią część budynku mieszkalnego – są konstrukcyjnie związane z budynkiem.

Podsumowując, jeżeli podatnik posiada tytułu prawny do budynku, do którego ze środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zakupił i zamontował rolety zewnętrzne, a wydatki na ten zakup poniósł w ustawowym terminie, tj. po sprzedaży lokalu mieszkalnego, a przed upływem 2 lat od końca roku, w którym sprzedaży dokonał, jak również podatnik posiada wystawione na swoje imię i nazwisko faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki, a ponadto, jeżeli budynek, w którym rolety zamontowano, służy zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, to nie ma przeszkód, aby ww. wydatki uznać za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe podlegające pod zakres zwolnienia i uwzględnić przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania. Zatem wydatki te mogły zostać wykazane w części D. zeznania PIT-39 i pomniejszać podstawę obliczenia podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt IBPBII/2/4511-77/15/AK, LEX nr 259726

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego