Dowodem takich działań ma być „Protokół z narady naczelników urzędów skarbowych województwa opolskiego z 4 listopada 2014 r. w Izbie Skarbowej w Opolu”, który ZPP uzyskał z anonimowego źródła. Zgodnie z treścią tego protokołu „MF dokonało również analizy podmiotowej urzędów skarbowych – urzędy skarbowe, które będą miały najwyższy procent kontroli negatywnych w skali kraju, zostaną pozbawione pracowników kontroli podatkowej (pozostanie tam np. jedynie 2 kontrolujących). Celem na 2015 r. jest wzrost dochodów budżetowych, wzrost kontroli okresów bieżących i wzrost kontroli pozytywnych. Należy obecnie zmienić tok myślenia w sprawie kontroli podatkowych – nie ma kontroli w celach prewencyjnych, kontrola ma przynosić wpływy budżetowe”.

Powyższy cytat zdaniem ZPP ewidentnie wskazuje na prowadzenie kontroli skarbowych, których celem ma być wzrost wpływów do budżetu państwa kosztem uczciwych przedsiębiorców. Konsekwencją tego rodzaju działań będzie zakończenie każdej kontroli skarbowej karą finansową wymierzoną w przedsiębiorcę.

Jak zauważa ZPP, w takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, że przepisy podatkowe będą interpretowane na niekorzyść podatników co oznacza, że zasada zaproponowana w prezydenckim projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej przez tj. „in dubio pro tributario” pozostanie jedynie martwym przepisem prawa.

Związek złożył do Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Północ w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw ściganych z urzędu, w którym wniósł o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawie. Domaga się ścigania i ukarania sprawców przestępstwa popełnionego na szkodę polskich przedsiębiorców.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego