Do dochodu rodziców dolicza się, co do zasady następujące dochody dzieci małoletnich podlegające opodatkowaniu na terytorium RP:
- dochód z renty,
- dochód z praw majątkowych (np. zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica, wypłacone przez jego zakład pracy),
- dochód z kapitałów pieniężnych,
- dochód z najmu, jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,
- dochód z innych źródeł

Do swoich dochodów rodzice nie mogą doliczyć dochodów (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych):
- z pracy dzieci – tj. ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie:
• stosunku pracy (o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1 ww. ustawy),
• umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło),
• praktyk uczniowskich,
- ze stypendiów - wszelkiego rodzaju stypendia tj. takie, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna,
- z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku - tj. ruchomości (zabawki, książki, drobny sprzęt sportowy, itd.).
Powyższe oznacza, że jeśli małoletnie dziecko osiąga dochody, które nie mogą być doliczane do dochodów rodziców, należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają jednak i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Co do zasady, dochody małoletnich dzieci podlegają doliczeniu do dochodów rodziców poprzez załącznik PIT/M (przy wspólnym rozliczeniu małżonków), bądź doliczone do dochodów rodziców po 50% poprzez załączniki PIT/M (oddzielny dla każdego z rodziców). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy orzeczono separację. W takim przypadku dochody dolicza się do dochodów osoby, która wychowuje dziecko.

W przypadku, kiedy małoletni osiąga przychody ze źródła „Kapitały pieniężne” (np. ze sprzedaży akcji), rodzice w swoim imieniu sporządzają dwa odrębne zeznania PIT-38 i wykazują po połowie dochodów uzyskanych przez ich małoletnie dziecko. Nie składają PIT/M.

W sytuacji, gdy małoletni osiąga przychody z najmu (dzierżawy) opodatkowane wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wtedy każdy z rodziców składa odrębne zeznanie PIT-28 w swoim imieniu (a nie w imieniu dziecka), w którym wykazuje połowę przychodów dziecka. Rodzice nie składają PIT/M.