Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu oraz wymagany zakres tematyczny określa zarządzenie nr 44 ministra finansów z 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu zdający powinien złożyć w terminie 14 dni od opublikowania informacji o terminie egzaminu, tj. od 23 maja 2016 r., z załączonym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby egzaminu. Wniosek może być wnoszony pisemnie albo w formie elektronicznej, na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu, w którym zatrudniony jest zdający.

Do informacji o terminie egzaminu załączony został wykaz aktów prawnych (wg stanu na 1 stycznia 2016 r.), z których wybrane zagadnienia stanowią podstawę do opracowania pytań testowych na egzamin.