Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 379,30 zł od 1 ha fizycznego (równowartość pieniężna 5 q żyta). Natomiast w 2014 roku wyniesie 346,40 zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 r. podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, a nie jak dotychczas za okres trzech kwartałów. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta wyniosła 69,28 za 1 kwintal (M. P. poz. 814).