Stawki te są corocznie podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS. Wskaźnik ten w okresie I-III kwartału 2013 r. w stosunku do I-III kwartału 2012 r. wyniósł 101,0. Zgodnie z tym stawki na rok 2014 wzrosną o 1 proc.

Żeby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Osoby, które dopiero planują założenie firmy, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności. Wysokość podatku w formie karty odrębnie za każdy rok podatkowy ustala naczelnik urzędu skarbowego.

Sprawdź nowe stawki >> obwieszczenie ministra finansów z 14 listopada 2013 r. (M.P. poz. 956)