Celem obowiązującej od 1 kwietnia 2006 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji jest udzielanie pomocy finansowej dla producentów rolnych, żeby zwiększyć konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych na rynku unijnym. Podobna pomoc dla rolników funkcjonuje także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Kwotę zwrotu tego podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie.

Stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do 30 listopada, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r. (Dz. U., poz. 1380) wejdzie w życie 25 grudnia 2012 r.