Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 lipca, ceny towarów i usług w I półroczu tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. wzrosły o 0,9 proc., w związku z tym o taki sam wskaźnik zwiększą się w 2018 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki jakie zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800) obowiązywać będą w przyszłym roku w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2017.

Podatek od nieruchomości

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,91 zł (jest 0,89 zł);

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni (jest 4,58 zł);

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł (jest 0, 47 zł);

- niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni (jest 2,98 zł);

- budynki mieszkalne - 0,77 zł (jest 0,75);

- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,10 zł (jest 22,86 zł);

- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł (jest 10,59 zł);

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł (jest 4,61 zł);

- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł (jest 7,62 zł);

Podatek od środków transportowych

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 819,59 zł (jest 804,30 zł);

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.367,26 zł (jest 1.341,76 zł);

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton - 1.640,70 zł (jest 1.610,10 zł);

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3.130,90 zł (jest 3.072,52 zł);

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.914,13 zł (jest 1.878.43 zł);

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2.419,98 zł (jest 2.374,85 zł);

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton - 3.130,90 zł (jest 3.072,52 zł);

- przyczepa lub naczepa które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.640,70 zł (jest 1.610,10 zł);

- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie - 1.914,13 zł (jest 1.878,43 zł);

- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton - 2.419,98 zł (jest 2.374,85 zł);

- autobus, w przypadku liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22 - 1937,37 zł (jest 1901,24 zł);

- autobus, w przypadku liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub większej niż 22 - 2449,37 zł (jest 2403,69 zł);

Opłaty

- opłata targowa - 765,94 zł (jest 751,65 zł);

- opłata miejscowa - w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,22 zł (jest 2,17 zł);

- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,14 zł (jest 3,08 zł);

- opłata uzdrowiskowa - 4,33 zł (jest 4,24 zł);

- opłata od posiadania psów - 121,24 zł (jest 118,97 zł).

- stawka części stałej opłaty reklamowej - 2,50 zł (jest 2,45 zł)

- stawka części zmiennej opłaty reklamowej - 0,21 zł (jest 0,20 zł)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów