Ponieważ na koniec 2012 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 4,0882 zł, więc do badania i ogłaszania sprawozdań za 2013 r. były zobowiązane podmioty, które przekroczyły poziom 10.220.500 zł sumy aktywów bilansu i 20.441.000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych.

Biorąc pod uwagę kurs 31 grudnia 2013 r., który wyniósł 4,1472 zł/euro, obowiązkowemu badaniu będą podlegały roczne sprawozdania finansowe za 2014 r. kontynuujących działalność jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 10.368.000 zł (2.500.000 euro),

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 20.736.000 zł (5.000.000 euro).