Od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy drugiego półrocza 2011 r. stosuje się już nowy wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Nowy wzór stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 18 lipca 2011 r.

Od wczoraj, tj. od 1 sierpnia 2011 r., obowiązuje rozporządzenie Ministra w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. Nr 156, poz. 931). Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 134, poz. 780), wynikającymi z rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w zakresie usystematyzowania pojęć siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zaszła więc konieczność zmiany wzoru informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

Nowy wzór informacji VAT-UE został oparty na wcześniejszym wzorze, określonym w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. Nr 222, poz. 1761). Nowy wzór w części "Miejsce składania" otrzymał brzmienie: "Podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, informację składają do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście".

Nowe rozporządzenie dopuszcza jeszcze stosowanie dotychczasowego wzoru informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach do rozliczeń za poszczególne okresy rozliczeniowe drugiego półrocza 2011 r. oraz pierwszego półrocza 2012 r. Nie dotyczy to jednak podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Michał Malinowski