Osoby, które zaliczyły egzamin na stanowisko inspektora kontroli skarbowej lub są wpisane na listę doradców podatkowych, zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 35, poz. 179) zobowiązane są przedstawić komisji konkursowej zaświadczenie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o zaliczeniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora kontroli skarbowej albo decyzję w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych.

Poza tym nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia objęła swym zasięgiem także skład komisji konkursowej, tryb przeprowadzania konkursu oraz szczegółowe wymagania podlegających sprawdzeniu w jego toku. I tak, w skład komisji konkursowej w miejsce nieistniejącej komórki właściwej do spraw kontroli resortowej wchodzą członkowie kierownictwa komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach wywiadu skarbowego. Ponadto skład komisji konkursowej ulega poszerzeniu o osoby pełniące funkcję zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów właściwych w sprawach: polityki kadrowej i szkoleniowej w resorcie finansów, organizacji, zarządzania oraz nadzoru nad funkcjonowaniem izb i urzędów skarbowych.

Co do trybu przeprowadzania konkursu to zmieniona regulacja zakłada wprowadzenie trzyczęściowego modelu postępowania egzaminacyjnego w miejsce obowiązującego dwuetapowego. Pierwszy etap, podobnie jak dotychczas, obejmuje sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Jego zakresem objęte są następujące dziedziny: źródła prawa i wykładnia prawa, zamówienia publiczne, prawo pracy, służba cywilna, dostęp do informacji publicznej, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych. W porównaniu z wcześniejszym stanem prawnym został zawężony zakres tematyczny egzaminu wiedzy o takie dziedziny jak: administracja i kontrola skarbowa, materialne i proceduralne prawo podatkowe, postępowanie administracyjne, podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo celne i dewizowe, prawo karne materialne i proceduralne, prawo karne skarbowe, rachunkowość, ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, ogólne zasady prawa cywilnego i handlowego, finanse publiczne, prawo bankowe, prawo papierów wartościowych.

Z kolei drugi etap postępowania egzaminacyjnego, w trakcie którego ocenie podlegają predyspozycje i zdolności ogólne ma formę testu psychologicznego. Test zostanie opracowany przez powołanego w skład Komisji psychologa zatrudnionego w Ministerstwie Finansów. Każda z tych dwóch części egzaminacyjnych trwać będzie nie dłużej niż 120 minut. Komisja konkursowa określi oddzielnie czas trwania poszczególnych części testowych, we wskazanym wyżej maksymalnym limicie czasowym.

Natomiast ostatnia, trzecia część postępowania egzaminacyjnego obejmuje sprawdzenie umiejętności kierowniczych. Powyższe dokonywane jest, podobnie jak przed nowelizacją, tj. na podstawie wypowiedzi ustnych uczestnika w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z członkami komisji konkursowej, z tym że uwzględniane są przedłożone przez uczestników konkursu charakterystyki zamierzonych działań i sposobu realizacji celów na stanowisku dyrektora kontroli skarbowej.

Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego, wyłania najlepszego uczestnika (z największą liczbą punktów), którego uważa się za kandydata na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej.