Trzyletni okres rozliczeniowy dla wszystkich

Od 1 stycznia 2015 r. wszystkich biegłych rewidentów obowiązuje trzyletni okres rozliczeniowy w miejsce rocznego. W tym czasie są zobowiązani odbyć 120 godzin lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Zrównywano tym samym obowiązki dla biegłych wykonujących zawód i niewykonujących go. Obowiązuje zasada proporcjonalności. To znaczy, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin obligatoryjnego doskonalenia. Wprowadzono także minimalną roczną liczbę godzin szkoleniowych. Każdy biegły rewident będzie musiał w roku kalendarzowym odbyć minimum 24 godziny szkoleń.

Część szkoleń można zaliczyć samokształceniem

Nowe przepisy umożliwiły biegłym rewidentom odbywanie części obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach tzw. samokształcenia. Jest to działanie edukacyjne, które w ocenie biegłego rewidenta przyczynia się do rozwoju jego umiejętności zawodowych. Może to być udział w konferencjach, w studiach podyplomowych, dodatkowych kursach, warsztatach, szkoleniach, ale też praca dydaktyczno-naukowa czy prowadzenie wykładów. Biegły rewident w trzyletnim okresie rozliczeniowym może odbyć maksymalnie 48 godzin samokształcenia w ramach obowiązkowych 120 godzin lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i nie więcej niż osiem godzin samokształcenia w ramach rocznej minimalnej liczby obowiązkowych szkoleń wynoszącej 24 godziny lekcyjne. Odbycie samokształcenia zawodowego biegły rewident potwierdza złożonym przez siebie oświadczeniem.

Biegły musi przechowywać dokumentację ze szkolenia

Biegły rewident jest zobowiązany przechowywać dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia przez okres sześciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył. Na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów biegły rewident jest zobowiązany okazać dokumentację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie ma potrzeby przesyłania do Biura KIBR zaświadczeń o odbytych szkoleniach bez konkretnego wezwania KRBR. Zasady dotyczą także zaświadczeń dotyczących samokształcenia. Należy jednak pamiętać, że jeśli samokształcenie ma zaliczyć część rocznej minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, to biegły rewident powinien dostarczyć do KIBR oświadczenie do końca roku, w którym chce zaliczyć to szkolenie.

Ustawa deregulacyjna zmieniła zasady szkoleń

Zmiany w odbywaniu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego są związane z wejściem w życie postanowień ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wraz z rozporządzeniem ministra finansów z 21 listopada 2014 r.

Więcej o zmianach w zasadach odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego znajdą Państwo w informatorze Komisji ds. szkoleń oraz na stronie www.kibr.org.pl/pl/szkolenia.