Rozwiązanie polega na przesunięciu opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia przez m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także osoby fizyczne (twórcy innowacyjni) do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej (np. patentu, praw autorskich, know-how) na okres 5 lat od dnia objęcia w ten sposób udziałów (akcji).

Wprowadzone rozwiązania odnoszą się wyłącznie do sytuacji wnoszenia danej własności intelektualnej w drodze aportu do specjalnej spółki kapitałowej mającej ją komercjalizować. Inne transakcje, jak np. sprzedaż, zostały pominięte z uwagi na przyjęcie, iż skoro doszło do zbycia danej własności intelektualnej, to tym samym podmiot komercjalizujący uzyskał wpływy finansowe, które pozwalają na bieżące rozliczenie podatku. Ponadto nowe rozwiązania dotyczą wyłącznie wąskiego katalogu praw własności intelektualnej oraz know-how (chodzi tu o patenty i inne prawa określone w ustawie o własności przemysłowej, autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, know-how, licencji od tych praw). Takie zawężenie ma na celu promowanie rozwiązań, które aktualnie mają największy potencjał innowacyjny.

W toku konsultacji społecznych PKPP "Lewiatan" zgłosił postulat, aby definicję podmiotu komercjalizującego rozszerzyć o centra badawczo-rozwojowe. Ustawodawca go jednak nie uwzględnił, tłumacząc, że celem regulacji jest wprowadzenie ułatwień w komercjalizowaniu praw własności intelektualnej oraz know-how przez środowisko naukowe oraz promowanie współpracy między środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami. Tymczasem status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na sprzedaży własnych usług badawczo-rozwojowych. Ustawodawca za nieuzasadnioną uznał więc propozycję zastosowania zaproponowanego mechanizmu odroczenia opodatkowania, w stosunku do tego rodzaju podmiotów.

Zmiany do ustaw o podatkach dochodowych zostały wprowadzone w drodze nowelizacji z 3 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328). Do słowniczka ustawowego dodane zostały definicje "komercjalizowanej własności intelektualnej" oraz "podmiotu komercjalizującego". Jednocześnie wprowadzono zmianę, która ma na celu uregulowanie sposobu ustalania wartości i kosztów zbycia komercjalizowanej własności intelektualnej nabytej w drodze wkładu niepieniężnego. Określono też sposób ustalania wartości początkowej komercjalizowanej własności intelektualnej w razie jej nabycia w postaci wkładu niepieniężnego lub likwidacji podatnika.

Zmiany obowiązują od wczoraj, tj. od 3 listopada 2014 r. Ponieważ zmiana jest korzystna dla podatników, więc jej wejście w życie w trakcie roku podatkowego nie narusza zakazu wprowadzania zmian.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego