Celem zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego jest rozszerzenie określonego w nim katalogu spraw o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych i wniosków, o których mowa w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz dostosowanie jego przepisów do zmian wprowadzonych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisami wprowadzającymi tę ustawę.

Włączenie do wykazu spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego zgłoszeń aktualizacyjnych oraz wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP ma ułatwić dokonywanie czynności polegających na informowaniu naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz występowaniu z wnioskami o uzyskanie wymienionych wyżej zaświadczeń i informacji.

Wśród spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, rozporządzenie wymienia m. in. składanie przez podatników niektórych podatków oświadczenia o wyrażeniu zgody na doręczanie albo wniosku o doręczanie pism organów administracji podatkowej przez portal podatkowy. W związku z utworzeniem skonsolidowanej administracji skarbowej, użyty w rozporządzeniu zwrot „administracji podatkowej” zastępuje się zwrotem „Krajowej Administracji Skarbowej”.

Ponadto z wykorzystaniem portalu podatkowego mogą być także zgłaszane do ministra właściwego do spraw finansów publicznych pełnomocnictwa ogólne oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego. Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych w tym zakresie po reformie przejmie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Konieczne jest więc dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmienionej regulacji.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów