Zmienią się zasady funkcjonowania niektórych kont wymienionych w załączniku 2 (224, 901), w załączniku 3 (011, 015, 030, 201, 226, 403, zespołu 5, 640, 800, 820, 851, 870, 998) i w załączniku 4 (080) do rozporządzenia. Pojawi się nowe konto do planu kont dla jednostek budżetowych, chodzi o konto 235 Rozliczenie dochodów budżetowych z tytułu podatków.

Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia zakresu sprawozdania finansowego o informację dodatkową i wprowadzenia obowiązku sporządzania nowego rodzaju sprawozdania – bilansu z wykonania budżetu państwa. Rozporządzenie ma zawierać też zmiany dotyczące określenia zasad sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych w przypadku utworzenie samorządowych centrów usług wspólnych. Ponadto, zarządy jednostek samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy opatrzone są kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nowe przepisy mają wejść w życie już 1 stycznia 2017 r.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów