W związku ze zmienionymi od 1 stycznia 2012 r. kodami CN oleju napędowego wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym załącznik I do Rozporządzenia Rady (EWG) w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, w przedstawionym projekcie zaproponowano zmiany w tym zakresie. W treści projektu wprowadzono zapis, że proponuje się dokonywanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 47, 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00 10.

Z uwagi na ewentualne dalsze zmiany kodów CN zaproponowano przepis zgodnie z którym zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) oleju napędowego nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli nie zostały określone w ustawie.

W projekcie zaproponowano również, aby potwierdzenie przez upoważnionego przez wójta, burmistrza pracownika urzędu za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, nie podlegało opłacie skarbowej.

Przewidziano także wprowadzenie przepisu przejściowego umożliwiającego producentom rolnym, którzy nie złożyli wniosku o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 do 29 lutego 2012 r. dołączenie do wniosku składanego od 1 do 31 sierpnia 2012 r. faktur VAT, albo potwierdzonych za zgodność kopii, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 11 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Od stycznia 2012 r. ustalone zostały nowe terminy składania wniosków, co uniemożliwiło niektórym producentom rolnym złożenie wniosku do 29 lutego 2012 r.

Projekt ustawy zostanie przesłany do Komisji Europejskiej celem notyfikacji.