W stosunku do aktualnie obowiązującego wzoru formularza PIT-36L, wzór określony w projekcie z 8 sierpnia 2013 r. zawiera następujące zmiany:

1) w części B zrezygnowano z pozycji przeznaczonych na podanie danych adresowych. Konsekwencją powyższego jest zmiana tytułu tej części, zmiana numeracji pozycji formularza oraz treści opisów odwołujących się do zmienionych pól;

2) na dole pierwszej strony zrezygnowano z pouczeń (przeniesiono na koniec strony trzeciej);

3) w części E, w wierszu „Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)" skreślono opis informujący, iż pozycji przy tym wierszu nie wypełniają podatnicy składający zeznanie za 2011 r., z uwagi na utratę jego aktualności w odniesieniu do rozliczenia dokonywanego za rok 2013 i lata kolejne;

4) w części S, w związku z zastąpieniem dotychczasowego oświadczenia o odpowiedzialności karnej skarbowej stosownym pouczeniem, zmieniono tytuł tej części oraz usunięto wyrazy „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością";

5) na końcu trzeciej strony zamieszczono pouczenia dotyczące wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dotychczas było umiejscowione na stronie pierwszej) oraz dodano pouczenie o odpowiedzialności karnej skarbowej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie.

Resort finansów proponuje, aby zmieniony wzór miał zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przypomnijmy, wzór PIT-36L to formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia, terminu i miejsca składania. Formularz jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego oznaczonego symbolem PIT-36L wynika z art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o PIT. Zeznanie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy, którzy w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, osiągający dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, jeżeli zamierzają opuścić terytorium RP przed dniem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed terminem opuszczenia terytorium RP.