Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane przez resort finansów w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym , wprowadzonej ustawą z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479), której celem jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.

Od nowego roku w ustawie o podatku akcyzowym zmianie ulega m.in. art. 78. Zmiana tego przepisu stanowi konsekwencję zmiany definicji uproszczonego dokumentu towarzyszącego, a ponadto doprecyzowuje dotychczasową regulację, która była niejednolicie interpretowana przez organy podatkowe. W wyniku zmiany obowiązanymi do złożenia deklaracji uproszczonej będą podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym w główce deklaracji AKC-U zmianie ulegnie informacja dotycząca terminu składania deklaracji (sam termin składania deklaracji nie uległ zmianie) oraz treść objaśnienia nr 2 - na trzeciej stronie deklaracji. W główce deklaracji wyrazy: „Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na potrzeby wykonywania działalności gospodarczej na terytorium kraju, przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą;" zostały zastąpione wyrazami; „Do 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej;".

W objaśnieniu nr 2 wyrazy: „Datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonanego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju ...", zastąpiono wyrazami: „Datę powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium kraju ...."

Poza tym resort finansów proponuje wprowadzić do wzoru zmiany, które wynikają ze zmiany art. 14 ustawy o podatku akcyzowym. Został bowiem rozszerzony przepis dotyczący właściwości organów podatkowych, w przypadku gdy czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych. Ponadto ustawą o administracji podatkowej wprowadzony został w ustawie o podatku akcyzowym art. 24c umożliwiający złożenie deklaracji podatkowych w dowolnym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, w którym jest prowadzone centrum obsługi (deklaracje będą niezwłocznie przekazywane właściwemu naczelnikowi urzędu celnego). Przepis ten ma również zastosowanie w przypadku składania deklaracji uproszczonej AKC-U. W związku z powyższym resort finansów proponuje w główce deklaracji zmienić informację dotyczącą miejsca składania deklaracji. Ponadto, w celu uniknięcia pomyłek przy wypełnianiu pola 4 deklaracji (w związku z możliwością złożenia deklaracji w dowolnym urzędzie celnym lub urzędzie skarbowym, który prowadzi centrum obsługi), tytuł części A w ww. deklaracji: „A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI" został zastąpiony zapisem: „A. WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI".

W główce deklaracji uzupełniono też podstawę prawną składania deklaracji o art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Projektowane rozporządzenie i nowy wzór ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Resort proponuje jednak, aby mogły być stosowane jeszcze dotychczasowe druki formularzy deklaracji, czyli te sporządzone według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia z 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 286, poz. 1677) - ale nie dłużej niż do 30 kwietnia 2016 r.

Dowiedz się więcej z książki
Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł