W projekcie opracowano nowy wzór deklaracji importowej dla podatku do towarów i usług (VAT-IM), który stanowi załącznik do rozporządzenia MF z 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1594).

Obowiązująca obecnie deklaracja importowa została dostosowana do nowego nazewnictwa występującego w przepisach celnych.

Nowy wzór deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług będzie miał zastosowanie począwszy od rozliczeń podatku z tytułu importu towarów dokonywanego w miesiącu następującym po wejściu w życie nowych przepisów.