Wysokość podatku rolnego ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ustawy o podatku rolnym . Podatek ten za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta dla 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych oraz 5 q dla pozostałych gruntów.

Podstawą obliczenia wartości pieniężnej podatku jest średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłaszana komunikatem Prezesa GUS. Wyliczony w ten sposób podatek rolny wynosił w 2011 r. 94,10 zł za ha przeliczeniowy. Obecnie podatek rolny wynosi 185,45 zł, a zatem wzrósł dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

Minister poinformował, że planuje się odejście od ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego, gdyż wskaźnik ten nie odpowiada realiom gospodarczym oraz powoduje duże wahania obciążeń podatkowych.

Jednocześnie resort finansów zaznaczył, że wiele gmin korzysta z uprawnienia do obniżenia ceny skupu żyta i obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych limitów w tym zakresie.

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)